Obchodní podmnínky

Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) platné od 1. listopadu 2013

VYDO - CZ, s.r.o., se sídlem Šumavská 15, Brno, IČ 255 40 807, DIČ CZ25540807, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 31855, vydává tímto dle ustanovení § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“), tyto všeobecné obchodní podmínky.

 

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

Dodací podmínky jsou stanovené dohodou.
Zboží až do úplného zaplacení zůstává majetkem společnosti VYDO – CZ, s.r.o.

Vzájemný závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí režimem obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 obchodního zákoníku.

Kupujícím resp. odběratelem je podnikatelský subjekt, tedy osoba ve smyslu § 2 obchodního zákoníku.
Novému zákazníkovi bude vydáno zboží na základě hotovostní platby, proforma faktury a po prověření jeho platební schopnosti i na fakturu.

 

DOPRAVA

Cena za dopravu není zahrnuta v ceně zboží.
Dopravu zboží může zabezpečit společnost VYDO – CZ, s.r.o. po vzájemné dohodě se zákazníkem, a to prostřednictví přepravní společnosti PPL, České pošty či jiných dopravců.

 

OBJEDNÁVKY

Pro snadnější evidenci společnost VYDO – CZ, s.r.o. přijímá objednávky prostřednictvím e‑mailových nebo telefonických objednávek s obchodními zástupci společnosti.

 

Souhlas s marketingovým účelem zpracování osobních údajů

Uživatel souhlasí, že ho může provozovatel kontaktovat za účelem marketingu produktů a služeb, zejména zasíláním obchodních sdělení e-mailem, telefonicky a/nebo poštou, kdy může uživatel obdržet různé informace o službách a produktech provozovatele a s ním spolupracujících osob v závislosti na preferencích a projeveném zájmu uživatele o různá témata a akce. Uživatel může svoje preference upravit v rámci uživatelského účtu nebo zasláním e-mailu na adresu vydo@vydo.cz.

Za tímto účelem zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu kontaktních informací jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon za výše uvedeným účelem zasílání marketingových sdělení o produktech provozovatele a s ním spolupracujících osob e-mailem, telefonicky nebo poštou.

Tento souhlas může uživatel kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu vydo@vydo.cz.

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Uživatel potvrzuje, že provozovatel je oprávněn shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje uživatele v nezbytném rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon, IP adresa včetně citlivých a jiných osobních údajů průběžně zpřístupněných uživatelem (dále jen „osobní údaje“), a to pro účely:

·       (i) plnění povinností vyplývajících ze žádosti, či smlouvy uzavírané s uživatelem,

·       (ii) zasílání obchodních sdělení a dalších informací o podnikání provozovatele elektronickou cestou v souladu s příslušnými předpisy,

·       (iii) plnění navazujících smluv, zejména smluv s dalšími dodavateli plnění pro provozovatele,

·       (iv) plnění dalších zákonných povinností navazující na žádost uživatele nebo smlouvu uzavřenou s provozovatelem a její plnění a/nebo

·       (v) k ochraně oprávněných zájmů provozovatele před soudním, správním, či jiným řízením.

Tyto osobní údaje bude provozovatel dostatečně chránit, zpracovávat výhradně pro tyto účely a uchovávat po nezbytnou dobu trvání účelu. Provozovatel tímto řádně poučuje nositele údajů o jeho právech požadovat

·       (i) přístup k jeho osobním údajům a jejich opravu,

·       (ii) výmaz a/nebo přenositelnost,

·       (iii) právu vznést námitku proti zpracování,

to vše na e-mail provozovatele vydo@vydo.cz se lhůtou na vyřízení bezodkladně, ale nejpozději do 30 dnů dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679. Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

Provozovatel je oprávněn v případě opakovaných nebo nedůvodných žádostí účtovat přiměřený poplatek za náklady spojené s vyřízením žádosti

REKLAMACE

Reklamaci na dodané množství je nutno uplatnit u prodávajícího nejpozději při předání zboží.
Reklamace kvalitativních vad zboží musí kupující písemně uplatnit u prodávajícího nejpozději poslední pracovní den záruční doby. Pro uznání těchto reklamací je rozhodující stanovisko výrobce zboží.
V případě reklamace je nutné zboží bez zbytečného odkladu doručit společně s kopií dokladu nákupu reklamovaného výrobku eventuálně s dokladem o zaplacení výrobku, současně sřádně vyplněným reklamačním listem, do sídla společnosti VYDO – CZ, s.r.o. na posouzení oprávněnosti reklamačního případu. Bez potřebných náležitostí společnost VYDO – CZ, s.r.o. není povinná reklamační případ převzít a tento reklamační případ bude považován za neoprávněný.
Záruka se vztahuje jen na materiálové nebo výrobní vady.

 

 

 

 

VYDO - CZ, sr.o.
Šumavská 15,
602 00 Brno

tel.: +420 725 563 245
email: vydo@vydo.cz
Sídlo firmy je v CENTRU ŠUMAVSKÁ v blízkosti středu města Brna. Firma VYDO-CZ, s.r.o. působí na českém trhu od roku 1995. Distribuje několik značek italského punčochového zboží a italské ručně pletací příze. Od roku 2005 je výhradním dovozcem japonské značky AirStocking – punčochy ve spreji.
edited by n.e.s.p.i.